Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Anvendelsesområder

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser for ACTONA Group A/S (herefter kaldet ACTONA) er gældende for tilbud, salg og leverancer – også hvor køber foreskriver andre betingelser. Afvigelser fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med ACTONAS skriftlige accept.

1 Ansvarsbegrænsning

De varer som ACTONA sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i private hjem. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er ACTONA i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål end i private hjem.

2 Ordrebekræftelse

Kontroller venligst vores ordrebekræftelse omgående. Senere reklamation vedr. behandling af ordren vil ikke blive accepteret.

3 ACTONAS forsinkelse

Erfarer ACTONA, at vi ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra vores side må anses for sandsynlig, skal vi uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor leveringen kan påregnes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes force majeure eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køber kan ikke hæve aftalen grundet en leveringsforsinkelse, der kan tilregnes ACTONA, medmindre forsinkelsen overstiger 30 dage. Køber kan ikke gøre et erstatningskrav gældende på grund af forsinkelse hos ACTONA.

4 Købers forsinkelse

Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give ACTONA skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen må påregnes at kunne finde sted. Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. ACTONA skal sørge for, at varerne opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal ACTONA forsikre varerne for købers regning. ACTONA er berettiget til skriftligt at opfordre køber til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage. Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som ACTONA ikke bærer ansvaret for, er ACTONA berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse. ACTONA har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført ACTONA.

5 Priser

Er andet ikke aftalt, har ACTONA retten til at fakturere uden forudgående aftale til gældende priser. ACTONA forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser, hvis leveringen ikke har fundet sted grundet købers udsættelse i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

6 Betaling

Med mindre andet er aftalt, forfalder købesummen til kontant betaling ved varernes levering. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er ACTONA berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,3 % pr. påbegyndt måned. Såfremt køber ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med ACTONA. Returnering skal ske franko. I tilfælde af misligholdelse er køber forpligtet til at betale alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v.

7 Ejendomsforbehold

ACTONA forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte indtil betaling fuldt ud har fundet sted.

8 Mangler

Varer skal altid kontrolleres omgående ved levering. Reklamation vedr. varen skal ske til ACTONA omgående og senest 8 dage fra modtagelse af varen. ACTONA er frataget ethvert ansvar, hvis køber reklamerer for sent. Ved accepteret reklamation er ACTONA forpligtet til at afhjælpe manglen eller fremsende erstatning til opfyldelse af ordre, men ACTONA ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler. ACTONAs ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig indenfor 2 år fra den dag, da varen blev leveret til køber. Reklamation fritager ikke køber fra at overholde aftalte betalingsbetingelser. Reklamationer vedr. transportskader skal ske omgående til transportfirmaet og til ACTONA.

9 Produkansvar

ACTONA er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af ACTONA eller dennes ansatte. ACTONA er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning, ACTONA måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde ACTONA skadesløs i samme omfang, som ACTONAs ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber pga. en produktskade, skal køber straks underrette ACTONA herom.

10 Returnering

Varer, som er i overensstemmelse med ordre og leveret hos køber efter aftale, kan ikke returneres til ACTONA, medmindre der foreligger en forudgående skriftlig aftale. Ved returnering afholder køber alle fragtudgifter.

11 Force majeure

ACTONA er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved levering fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som ACTONA ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er ACTONA berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12 Tvister

Alle tvistigheder vedrørende nærværende betingelser afgøres efter dansk ret. Alle retssager anlægges ved ACTONAs eller købers værneting efter ACTONAs valg.

3. version 2015


keyboard_arrow_up